• Provozní doba mateřské školy je od 06.15 do 16.00 hodin
 • V provozu jsou tři třídy

1. třída „Motýlci“ do 28 dětí od 2,5 - 4,5 let
2. třída „Broučci“ do 28dětí od 4,5 - 6 let a 7mileté po odkladu
3. třída „Kuřátka“ do 25dětí od 2,5 - 4,5 let

 • Rodiče mají možnost své dítě přivést i vyzvednout kdykoliv, dle svých potřeb
 • Povinně předškolní děti docházejí do MŠ na 4 vzdělávací hodiny, a to od 8 do 12 h
 • Během roku (např. o podzimních a jarních prázdninách) a v době hlavních prázdnin bývá provoz MŠ přerušen, rodiče mohou v době přerušení provozu své MŠ využít MŠ T. G. Masaryka 190 (mezi mateřskými školami probíhá roční střídání při zajišťování provozu). V rozmezí dvou týdnů bude provoz obou MŠ přerušen současně.
 • Jednotlivé třídy vyhovují potřebám MŠ. Jsou vybaveny tak, aby se v nich dětem líbilo a každé si v nich našlo svůj koutek pro hru, pohyb, tvořivou práci i odpočinek.
 • Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zabezpečena nezbytná speciálně pedagogická podpora.


Prostory tříd jsou rozděleny do tří oblastí:

 1. Hrací koutky: tělovýchovný koutek, dětská kuchyňka, obchod, domeček pro panenky, kadeřnictví, truhlářská dílna
 2. Volná plocha koberce určená pro pohybové aktivity, společné hry všech dětí, pro stavby ze stavebnic, též sloužící jako ložnice, kde se každý den rozkládají lehátka
 3. Prostor se stolky je určení pro klidové a tvořivé činnosti a slouží také jako jídelna

Orientační režim dne:

06:15 - 09:00 - volná hra dětí, spontánní činnosti, cvičení, hygiena, svačina
09:00 - 9:30 - didakticky cílené činnosti ve skupinách i individuálně

 • Rozvíjení rozumových, sociálních a fyzických znalostí, schopností a dovedností dětí
 • Výtvarné, pracovní, hudební a dramatické činnosti
 • Pohybové, psychomotorické a kontaktní hry
 • Celkový rozvoj tvořivosti řeči a matematických představ

 9:30 - 11:30 - pobyt venku, hygiena
11:30 - 12:30 - oběd, hygiena, příprava na odpočinek
12:30 - 13:15 - individuální odpočinek, relaxační hudba, četba , spánek
13:15 - 14:15 - spánek, klidová činnost nespících dětí, hygiena, svačina
14:15 - 16:00 - odpolední zájmové činnosti, kroužky

Orientační režim dne je přizpůsobený provozu školy a učitelky jej mění podle potřeb dětí a aktuální situace.