Aktuální události

V další části článku je informační dopis ředitele školy .

Vážení rodiče, vážení pedagogové,

V souladu s § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění, a v souladu s Volebním řádem školské rady při Základní škole České Velenice ze dne 16. 2. 2005 (dále jen volební řád) Vás informuji o podrobnostech voleb do školské rady při Základní škole České Velenice.

Volby se budou konat v budově školy, Třída Čsl. legií 325, formou tajného hlasování hlasovacími lístky, které volič obdrží před volební místností. Volební místností bude třída II.A v přízemí školy.

Volby se budou konat v pondělí 14. září 2020 ve volební místnosti v budově školy. Pedagogové budou volit v době od 13 do 14 hodin. Rodiče a zákonní zástupci žáků (oprávněné osoby) v době od 14 do 17 hodin.

V souladu s čl. III. volebního řádu přípravu voleb zajišťuje ředitel školy (dále jen volební orgán).

Podle čl. II volebního řádu zřizovatel stanovil počet členů školské rady při ZŠ České Velenice na 6 členů.

Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků ZŠ (dále jen oprávněné osoby).

Třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci dané školy (dále jen pedagogové ZŠ).

Zřizovatel jmenuje třetinu členů školské rady.

Všechny oprávněné osoby a pedagogové mají právo podávat návrhy svých kandidátů do školské rady při ZŠ České Velenice.

Návrh kandidáta musí obsahovat:

- jméno a příjmení kandidáta, bydliště

- kdo jej navrhuje (jméno a příjmení, zákonný zástupce kterého žáka)

- podpis navrhovatele

- souhlas kandidáta s kandidaturou (podpis)

Forma podání: a) písemně – dopisem na adresu školy

                           b) písemně – osobně v podatelně školy

Konečná lhůta pro podávání návrhů na kandidáty do školské rady je stanovena do 9. 9. 2020 do 12 hodin.

Shromáždění oprávněných osob podle čl. III., odst. 3 volebního řádu svolává volební orgán na den 1. 9. 2020

od 15 do 17 hodin do třídy II.A v  přízemí budovy školy (zákonní zástupci nezletilých žáků ZŠ).

Shromáždění pedagogů ZŠ dle čl. III., odst. 3 volebního řádu svolává volební orgán na den 1. 9. 2020 od 13 do 14 hodin ve sborovně školy, třída Čsl. legií 325.

Další informace o volbách do školské rady při ZŠ a MŠ České Velenice podá volební orgán v kanceláři ředitele školy v 1. patře budovy školy, nebo jsou vyvěšeny na internetových stránkách školy.

Časový harmonogram voleb do školské rady při ZŠ České Velenice:

do 30. 6. 2020 distribuce informačního dopisu oprávněným osobám a pedagogům a na www stránkách školy

1. 9. 2020 od 15 do 17 hodin shromáždění oprávněných osob ve třídě II.A v přízemí budovy školy

1. 9. 2020 shromáždění pedagogů ZŠ od 13 do 14 hodin ve sborovně školy

do 2. 9. 2020 zveřejnění informací ze shromáždění na úřední desce na ředitelství školy a www stránkách školy

9. 9. 2020 do 12 hodin   ukončení příjmu návrhů na kandidáty do školské rady

10. 9. 2020 zveřejnění listiny kandidátů na úřední desce školy a na www stránkách školy

14. 9. 2020 volby do školské rady – pedagogové od 13 do 14 hod, oprávněné osoby od 14 do 17 hod.

do 16. 9. 2020 zveřejnění výsledků voleb do školské rady na úřední desce školy a na www stránkách školy.

do 16. 6. 2020 odeslání zápisu o provedení a výsledcích voleb do školské rady zřizovateli školy

do 30. 9. 2020 první zasedání školské rady

Volební řád školské rady i text tohoto informačního dopisu lze najít také na www.zsvelenice.cz pod ikonou „školská rada“.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY SE TÝKAJÍ POUZE RODIČŮ ŽÁKŮ ZŠ A PEDAGOGŮ ZŠ!

V Českých Velenicích, 26. 6. 2020.                        

                                                                                                Za volební orgán:                                                                                             

                                                                                     Ing. Oldřich Kučera, ředitel školy

y