Zápis k povinné školní docházce do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2019/2020 proběhne v souladu s § 36 odst. 4 a § 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, v Základní škole České Velenice.

   Termíny zápisu:     23. duben 2019 od 14 do 17 hodin

                                    24. duben 2019 od 14 do 17 hodin

                                    25. duben 2019 od 14 do 17 hodin

                                    26. duben 2019 od 14 do 17 hodin

  

  Místo zápisu:        Základní škola České Velenice, Čsl. legií 325, 378 10.

   Zápisu se zúčastní děti narozené od 1. září 2012 do 31. srpna 2013 a též starší děti po odkladu povinné školní docházky.

   Rodiče přinesou k zápisu svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.  

   Informace k organizaci a průběhu zápisu:

Kritéria pro přijímání žáků:

   Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ České Velenice. Další děti jsou přijímány až do naplnění kapacity školy.

Počet žáků, které je možné přijmout:

    Je omezen kapacitou školy, která je však plně dostačující k přijetí všech dětí ze školského obvodu školy a i dalších dětí mimo školský obvod školy.

   Předpokládáme otevření dvou tříd prvního ročníku, každá třída může být naplněna na maximální počet 30 žáků.

Popis zápisu:

    V průběhu formální části zápisu vyplní zákonný zástupce dítěte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a dotazník dle pokynů učitelek přítomných u zápisu.

    Je-li při zápisu přítomno zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, provede s dítětem při zápisu rozhovor učitelka. Rozhovor bude zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti ve vztahu k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a dle Desatera pro rodiče dětí předškolního věku. Rozhovor bude doplněn jednoduchými úkoly, které bude dítě pod vedením učitelky plnit formou hry.

   Rozhovor dítěte s učitelkou včetně neformálních aktivit (plnění úkolů v rámci hry) bude trvat nejvýše 20 minut.

 

   V Českých Velenicích, 19. 11. 2018.

                                                                                          Ing. Oldřich Kučera

                                                                                                 Ředitel školy