Informace o zvláštních pravidlech pro přijímací řízení ve školním roce 2019/2020

Informace odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje

Aktualizace: 7. 5. 2020

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:     8. 6. 2020

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:                      9. 6. 2020

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky:               23. 6. 2020

 

V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku krizových opatření proti šíření viru COVID-19 platí pro letošní přijímací řízení některé zvláštní postupy, které nově upravuje zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Jednotná přijímací zkouška do všech maturitních oborů, všech forem vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín jejího konání (včetně jednoho náhradního termínu) zveřejní na svých internetových stránkách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Přijímacího řízení se mohou účastnit ti uchazeči, kteří podali úplnou přihlášku řediteli střední školy v termínu stanoveném školským zákonem.

Jednotná přijímací zkouška se skládá, stejně jako podle stávající právní úpravy, z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Jednotnou přijímací zkoušku koná letos uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí. Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole.

Školní přijímací zkouška se musí uskutečnit, pokud ji škola zahrnula do kritérií přijímacího řízení. Pozvánku zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky a současně ji zveřejní na webových stránkách školy.

Pokud se jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná (např. učební obory), ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení, nejpozději však do 8 kalendářních dnů po dni, který bude stanoven pro konání jednotné přijímací zkoušky. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle v této lhůtě rozhodnutí.

V souladu s § 18 zákona č. 135/2020 Sb. není odvolání proti rozhodnutí školy o přijetí ke vzdělávání přípustné.

Nicméně ani letos uchazeči nepřichází o možnost být operativně přijati na místa, která budou případně uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, pokud se v pořadí umístili „pod čáru“ (tedy o možnost „být přijati na odvolání“ jak je ve veřejnosti vžito). Standardní odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Díky tomuto mechanismu bude moci ředitel sám aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků. Tj. škola činí kroky tak, aby v co nejkratším možném termínu za využití dosavadních výsledků přijímacího řízení naplnila kapacitu školy. Stále platí, že ředitel školy musí nechat volná místa pro uchazeče konající zkoušku v náhradním termínu.

Zápisový lístek se odevzdává ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tj. počítáno 5 dnů od 8. kalendářního dne po dni konání jednotné zkoušky). Tato lhůta platí pro všechny uchazeče, tedy i pro uchazeče přijaté do učebních oborů (škola nemůže tento termín uchazečům zkracovat).

Další informace

Podrobnější informace (zpracované MŠMT) ohledně přijímacího řízení přímo na webových stránkách MŠMT.

http://www.msmt.cz/file/52604_1_1/

http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym

 

Soubory ke stažení: (Vzory přihlášek, FAQ, znění vyhlášky, atp.)