Obě mateřské školy budou znovu otevřeny od 18. 5. 2020

Příchod k MŠ a pohyb před MŠ

 • Před školou dodržovat odstupy 2m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné u doprovodu dítěte členy společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

V prostorách MŠ

 • Doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce.
 • Děti a pracovníci MŠ roušky v prostorách MŠ nosit nemusí.
 • Pro pobyt venku budou děti využívat pouze areál školky, školní zahradu.

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně (20-30sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školky vstoupit (zvýšená, teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce).
 • Školka bude mít bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.
 • Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků,

bude zákonný zástupce ihned kontaktován a vyzván k okamžitému vyzvednutí. Současně bude oznámeno na hygienickou stanici.

Pravidla pro zajištění školního stravování

 • Školní stravování bude celodenní a v běžné podobě.

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

 • Při prvním vstupu do školky musí zákonný zástupce dítěte vyplnit a podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (před příchodem do MŠ vydá příslušný formulář třídní učitelka).

Čestné prohlášení je na www stránkách školy nebo u vedoucích MŠ nebo zde -


Pokud zákonný zástupce prohlášení nepodepíše, nebude vstup dítěti do MŠ umožněn.

 

 • Pokud víte, že vaše dítě již nebude MŠ do konce školního roku navštěvovat (tj. do 31. 8. 2020), lze si vyžádat formulář o prominutí úplaty na toto období(nebude platit školné).