Zápis k povinné školní docházce do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2019/2020 proběhne v souladu s § 36 odst. 4 a § 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, v Základní škole České Velenice.

Místo zápisu: Základní škola České Velenice, Čsl. legií 325, 378 10.

Zápisu se zúčastní děti narozené od 1. září 2012 do 31. srpna 2013 a též starší děti po odkladu povinné školní docházky.
Rodiče přinesou k zápisu svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Informace k organizaci a průběhu zápisu:
Kritéria pro přijímání žáků:
Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ České Velenice. Další děti jsou přijímány až do naplnění kapacity školy.
Počet žáků, které je možné přijmout:
Je omezen kapacitou školy, která je však plně dostačující k přijetí všech dětí ze školského obvodu školy a i dalších dětí mimo školský obvod školy.
Předpokládáme otevření dvou tříd prvního ročníku, každá třída může být naplněna na maximální počet 30 žáků.
Popis zápisu:
V průběhu formální části zápisu vyplní zákonný zástupce dítěte žádost o přijetí
k základnímu vzdělávání a dotazník dle pokynů učitelek přítomných u zápisu.
Je-li při zápisu přítomno zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte,
provede s dítětem při zápisu rozhovor učitelka. Rozhovor bude zaměřen na motivování dítěte
pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti ve vztahu k očekávaným
výstupům vzdělávacích oblastí rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
a dle Desatera pro rodiče dětí předškolního věku. Rozhovor bude doplněn jednoduchými
úkoly, které bude dítě pod vedením učitelky plnit formou hry.
Rozhovor dítěte s učitelkou včetně neformálních aktivit (plnění úkolů v rámci hry) bude
trvat nejvýše 20 minut.