Rodiče vítáni Rodiče vítáni

ZŠ a MŠ České Velenice

Další akce

Aktuality

Plánované akce


  18. 3. – 9.00 – 10.45 hod. – EVVO – Kdo se bojí, 3. roč
            – 10.55 - 12.35 hod. – EVVO – Sovy, 5. roč.
            – vyhodnocení soutěže Mladý módní návrhář Třeboň, doprovod A. Trsková

  19. 3. – 8.00 – 9.30 hod. – matematický Klokan,2.-9. roč., zajišťuje P. Cehák, M. Ceháková

  20. 3. – Turistický závod Rapšach, nominovaní žáci, doprovod O. Stellner, M. Čejková

  30. 3. – 8.00–10.00 Zdravá výživa a životní styl, 5. ročník
            – 10.00–12.00Zdravá výživa a životní styl, 7. ročník

  1. 4. – fotografování (ročenky) IX. třída

Žloutenka typu A - informace pro rodiče

Informace - hepatitida A V souvislosti s případem výskytu hepatitidy A je >>>Z D E<<< ke stažení informační leták KHS J. Hradec, a >>>Z D E<<< další informace pro rodiče i žáky od Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště J. Hradec. Naše škola již přijala i dle doporučení KHS preventivní opatření k zamezení možnosti šíření tohoto virového onemocnění. Prosíme v této souvislosti rodiče, aby opětovně zdůraznili a zdůrazňovali svým dětem význam důsledné osobní hygieny pro prevenci této virové choroby. Děkujeme

Přijímací řízení na SŠ v tomto školním roce

V nabídce Informace pro rodiče - Přijímací řízení 2015/2016 je nový dokument s častými otázkami k podávání přihlášek a jednotným přijímacím zkouškám na střední školy. Dokument je přímo dostupný >>>Z D E<<

Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání do ZŠ a MŠ České Velenice

Seznam přijatých uchazečů si ve formátu PDF můžete prohlédnout >>> Z D E <<< .

Plavecký výcvik v rakouském Gmündu

plavecký kurz Dokončení plaveckého výcviku 4. a 5. tříd proběhne v 6-ti lekcích od 6. 11. 2014 do 22. 1. 2015 (6. 11., 20. 11., 4. 12., 18. 12., 8. 1., 22. 1.) v Sole Felsen Bad Gmünd.
Odjezd od ZŠ v 7.30 hodin. Nutný platný cestovní doklad (cestovní pas nebo OP)!


Zápis k povinné školní docházce na šk. rok 2015/2016

V odkaze Informace pro rodiče v sekci Další informace jsou k dispozici informace o zápisu do naší základní školy. Přímý odkaz na dokument ve formátu pdf je > > > Z D E < < <

Slavnostní otevření školního hřiště

V nabídce Akce naší školy - září je ke shlédnutí video reportáž jihočeské televize ze slavnostního otevření multifunkčního hřiště a školního dvora.

Základní škola realizovala grant Jihočeského kraje

Na jaře letošního roku se základní škole podařilo získat grant Jihočeského kraje z grantového programu Podpora sportu, opatření č. 3: Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí. Škola získala od poskytovatele grantu – Jihočeského kraje – celkovou finanční částku ve výši 44 000,-Kč. Během léta bylo z grantu zakoupeno celkem 8 kusů různých nových žíněnek a dopadových ploch do tělocvičny. Na nově zrekonstruované školní hřiště byly zakoupeny startovací bloky pro umělý povrch a startovací pistole. Pořízením tohoto vybavení dochází k dalšímu zkvalitnění výuky tělesné výchovy v základní škole a v neposlední řadě také ke zvýšení bezpečnosti žáků při tělesné výchově.

Úspěch v olympiádách z matematiky a v německém jazyce

O.K. Tereza Percivalová z IX.B obsadila skvělé 1. místo v okresním kole olympiády v německém jazyce, které proběhlo v Jindřichově Hradci 29. 1. 2014, a postoupila do krajského kola. Gratulujeme!
Kristýna Jandová z IX.A obsadila pěkné 6. místo v okresním kole matematické olympiády kategorie 9. ročníků. I tento úspěch je hodný pochvaly a gratulace.
Potlesk

Provoz MŠ 2014/2015

V sekci Dokumenty odkazu obou mateřských škol jsou k dispozici informace o provozu MŠ ve školním roce 2014/2015.
Přímý odkaz na informace o Provozu MŠ v době vedlejších prázdnin v 2014/2015 >>> Z D E <<<

Seznam sešitů

Zde je k dispozici seznam doporučených sešitů pro školní rok 2014/2015 pro všechny ročníky ve formátu pdf. Seznam je orientační.

Díky Recyklohraní ušetřila naše škola životnímu prostředí řadu surovin

Recyklohraní
Program Recyklohraní nejenže vzdělává a motivuje naše žáky v oblasti ekologie, ale přináší také možnost přímo přispět k ochraně životního prostředí. Žáci i škola samotná v rámci projektu odevzdávají k recyklaci vysloužilé spotřebiče. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytřídění elektrozařízení.

Naše škola získala certifikát, ze kterého vyplývá, že naši žáci v loňském roce vytřídili 18 televizí, 8 monitorů a 245 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 9,88 MWh elektřiny, 498,41 litrů ropy, 43,05 m3 vody a 0,37 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2,15 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 8,56 tun.

Rodiče vítáni

Rodiče vítáni
Naše škola získala po splnění řady kritérií značku „Rodiče vítáni“. Certifikát je dostupný po kliknutí na ikonu.


Publikace ZŠ

U příležitosti výročí 100let založení naší školy vydala naše ZŠ malou, leč skvělou, publikaci, mapující stručně historii vzdělávání v našem regionu. Publikace je ve formátu PDF k nahlédnutí >>>Z D E<<< .
Současně nabízíme k prozkoumání výstup z projektu Školní virtuální naučná stezka - Průvodce stezkou. Průvodce připravili a zpracovali žáci letošní deváté třídy. Průvodce ve formátu PDF je k dispozici >>>Z D E<<<

Modernizace MŠ Na Sadech pro zlepšení předškolní péče

Město České Velenice získalo grant Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP na akci "Rekonstrukce MŠ Na Sadech pro zlepšení předškolní péče". Předmětem grantu bylo zateplení budov mateřské školy, drobné dispoziční úpravy, modernizace kuchyně a přípravny jídel, pořízení nábytku a audiovizuální techniky pro zkvalitnění péče o předškolní děti.Předpokládané náklady projektu byly v žádosti o grant stanoveny na 367 757 €, přičemž spoluúčast města na financování projektu byla 15% z celkových uznatelných nákladů. Díky provedeným výběrovým řízení na jednotlivé dodavatele se podařilo v rámci tohoto grantu ušetřit nezanedbatelné finanční prostředky. Díky těmto ušetřeným prostředkům a především schválené žádosti o využití úspor projektu jsme nad rámec grantu dovybavily druhou přípravnu jídel pro třídu ve 2. nadzemním podlaží o myčku na nádobí včetně změkčovače vody, mycí stůl se dvěma dřezy včetně baterie s tlakovou sprchou, pracovní nerez stůl a kuchyň o el. smažící pánev o obsahu 60 l, el. varný kotel, sporák a nerez dřez do přípravny masa a vajec v celkové hodnotě 452 280 Kč. V současné době jsme ve fázi schvalování závěrečné zprávy projektu.

Ovoce do škol

Ovoce do školOvoce do školovoce do škol

Škola je zapojena do projektu OVOCE DO ŠKOL. V jeho rámci žáci 1. stupně dostávají ve škole o přestávce cca 1x týdně zdarma vždy 1 kus ovoce, zeleniny nebo ovocné či zeleninové šťávy s cílem zlepšení zdravé výživy dětí a upevnění jejich správných stravovacích návyků.Program proti šikanování

V oddíle DOKUMENTY přidán Program proti šikanování ve formátu PDF. Doporučujeme především rodičům k přečtení-obsahuje přehledně znaky k odhalení šikany a doporučení i rady, jak v případě odhalení šikany reagovat. Totožný dokument je i v oddíle INFORMACE PRO RODIČE v sekci DALŠÍ INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ
Přímý odkaz zde

Péče o nadané a talentované žáky

Einstein Každá škola by měla věnovat pozornost práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a ve spolupráci s pedagogicko – psychologickými poradnami jim poskytovat zvýšenou individuální péči. Podobnou zvýšenou péči si ale zaslouží i žáci nadaní a talentovaní a proto základní škola započala s jejich systematickou přípravou. Učitelé vytipovali celkem 17 žáků druhého stupně ZŠ, u kterých byl vypozorován talent na některé oblasti nebo vyučovací předměty (sportovní, hudební nebo výtvarné nadání, nadání pro matematiku, fyziku, anglický jazyk atd.). Pro učitele bude vypracován systém práce s těmito žáky a pravidla pro jejich kvalitnější a podnětnější výuku ve třídě tak, aby tito žáci mohli v oblasti svého talentu dosáhnout co nejlepších výsledků a aby se jejich talent mohl v dané oblasti kvalitně rozvíjet.

Valid HTML 4.01 Transitional   Aktualizace: 15. 3. 2015 Autor: ZŠ a MŠ České Velenice