Digitální učební materiály ZŠ a MŠ České Velenice pro Dějepis na 2. stupni vytvořené v rámci programu EU-Peníze školám

Nabídka


Digitální učební materiály pro výuku Dějepisu na 2. stupni ZŠ

Ročník Název Anotace Typ souboru
7.
Objevné plavby
Tento pracovní list slouží k procvičení učiva o zámořských objevech a objevitelích. Žáci si zopakují významné mořeplavce a jejich zásluhy a jaké novinky a poznání objevné plavby přinesly.
7.
Reformace
Pracovní list shrnuje učivo o příčinách reformace a významných reformátorech. Zahrnuje porozumění textu, vyhledávání údajů , součástí jsou pro oživení i přesmyčky a skrývačky.
7.
renesance a reformace
Pracovní list slouží k opakování učiva o renesanci a reformaci. Je zde využita doplňovačka a přiřazování pojmů. Žáci si zopakují významné renesanční osobnosti a související pojmy.
7.
Objevné plavby - úvod
Tento pracovní list je vytvořen jako úvod k učivu o objevných plavbách. Žáci v úvodním textu vyhledávají informace o příčinách a průběhu objevných plaveb.Pracovní list lze rovněž využít k zopakování učiva.
7.
Středověká kultura
Tento pracovní list zábavnou formou (šifrovaný text) umožňuje zopakovat základní fakta o Dalimilově kronice.
7.
Husitské hnutí
Pracovní list napomáhá seznámení se žáků se základním programem husitského hnutí a s názvy používanými pro stoupence tohoto hnutí. Zároveň seznamuje s rozpory v tomto hnutí a vznikem rozdílných skupin uvnitř hnutí.
7.
Kronika tak řečeného Dalimila
Tento pracovní list seznamuje žáky s Dalimilovou kronikou, jejím vznikem a obsahem. Navazuje na učivo o Kosmově kronice.
7.
Renesance
Tento pracovní list kombinuje tři různé aktivity. Slouží k zopakování významných renesančních osobností (formou osmisměrky), znaků renesance a událostí, které s tímto obdobím souvisejí.
7.
Církev a středověká kultura
Tento pracovní list rozvíjí znalosti žáků o kultuře v období středověku, kdy středisky vzdělanosti byly kláštery. Žáci se seznámí se základními pojmy (např. iluminace, miniatura, skriptorium apod.). Základem je práce s textem a vyhledávání údajů v textu.
7.
Opakování–Přemyslovci
Pomocí úkolů, které jsou zařazené do této aktivity si žáci zopakují poznatky o počátcích českého státu. Vzhledem k tomu, že se jedná o základní znalosti , je možné tento materiál využít kdykoliv během školního roku.
7.
Renesanční umění – úvodní pojmy
Tento pracovní list je vytvořen jako motivace a úvod do kapitoly renesance. Žáci si utvoří přehled o základních pojmech, které k renesanci patří.
7.
Architektura renesance
Tento pracovní list je vytvořen jako úvod do kapitoly renesanční architektura. Žáci se naučí rozpoznávat základní znaky renesanční architektury tak, aby je byli schopni poznat na fasádě konkrétního domu.
7.
Renesanční architektura v Čechách
Tento pracovní list je vytvořen pro upevnění znalostí o renesanční architektuře. Žáci se naučí poznávat stavby podle základních znaků.
7.
Renesanční malířství
Tento pracovní list je vytvořen pro seznámení žáků s malířstvím období renesance. Žáci si osvojí základní znalosti o druzích, námětech a představitelích renesančního malířství.
7.
Sgrafito
Tento pracovní list je vytvořen jako doplnění tématu renesanční architektura a motivace k následující praktické práci.
7.
Barokní umění
Tento pracovní list je vytvořen jako motivace a úvod do kapitoly barokní umění. Žáci získají základní přehled o barokním umění, o jeho směrech a obecných znacích.
7.
Architektura baroka
Tento pracovní list je vytvořen pro získání a upevnění znalostí o základních znacích barokní architektury.
7.
České baroko
Tento pracovní list slouží pro zopakování pojmů o barokní architektuře. Žáci se naučí poznávat barokní stavbu a popsat její architektonické prvky.
7.
Barokní malířství
Tento pracovní list je vytvořen pro získání základních znalostí o barokním malířství (znaky, náměty, představitelé). Žáci se naučí rozlišovat raněbarokní a vrcholněbarokní malířské dílo.
7.
Barokní sochařství
Tento pracovní list slouží k procvičování znalostí učiva o baroku i renesanci a získání přehledu o barokním sochařství.
6.
Úvod do umění pravěku
Motivace a úvod do kapitoly o pravěkém umění
6.
Pravěké malířství 1
Tento pracovní list je vytvořen pro získání přehledu o malířství v období pravěku
6.
Pravěké malířství 2
Procvičování učiva o pravěkém malířství.
6.
Pravěké sochařství 1
Tento pracovní list je vytvořen pro získání přehledu o sochařství v období pravěku.
6.
Pravěké sochařství 2
Tento pracovní list je vytvořen k procvičování učiva o pravěkém sochařství
6.
Pravěké užité umění - keramika
Získání přehledu o užitém umění – keramice v období pravěku
6.
Vývoj pravěké keramiky
Procvičování učiva o pravěké keramice a k získání přehledu o tvaru a zdobení pravěkých nádob
6.
Pravěké stavby 1
Získání přehledu o pravěkých stavbách, jejich vzhledu a účelu
6.
Pravěké stavby 2
Opakování učiva o pravěkých stavbách
6.
Pravěké umění - shrnutí
Opakování učiva o pravěkém umění
6.
Opakování – pravěk 1
Základní pojmy a znalosti o učivu období pravěku -test
6.
Opakování – pravěk 2
Základní pojmy a znalosti o učivu období pravěku -test 2
6.
Vývoj v eneolitu
Základní informace o neolitu. Žáci se tak učí číst text s porozuměním, vyhledávat v něm potřebné údaje
6.
Vývoj člověka
Zopakování a shrnutí učiva o vývoji člověka, napomáhá uvědomění si toho, jak asi vypadal pokrok ve vývoji člověka
6.
Věstonická venuše
Pochopení textu žáky a práce s textem, seznámí se s významnou pravěkou památkou nalezenou na našem území
6.
Opakování – pravěk 3
Tento materiál lze využít k zopakování učiva. Zaměřuje se na hlavní pojmy a poznatky týkající se učiva o pravěku.
6.
Opakování - křížovka
Tento materiál křížovkářskou formou umožňuje zopakování některých základních pojmů z učiva o pravěku.
6.
Lovci mamutů
Materiál je zaměřen na práci s textem, na zjištění, jaké vlastnosti byly ceněny v dobách, kdy tlupy lidí hájily své přežití a to prostředky, které byly omezené.
6.
Lovci mamutů 2
Materiál je zaměřen na práci s textem. Úkoly souvisejí se životem lidí v paleolitu.
6.
Lovci mamutů – nové poznatky
Materiál je zaměřen na práci s popularizačně naučným textem. Jeho cílem je vyvodit, že archeologové přicházejí stále s novými poznatky, a proto dochází i k určité korekci jejich závěrů.
6.
Starověká Mezopotámie - architektura
Získání přehledu o architektuře starověké Mezopotámie
6.
Starověká Mezopotámie - sochařství
Získání přehledu o sochařství starověké Mezopotámie
6.
Babylónská říše
Získání přehledu o Babylónské říši.
6.
Starověká Mezopotámie - opakování
Tento pracovní list je vytvořen pro opakování učiva o starověké Mezopotámii
6.
Starověká Indie
Získání přehledu o kultuře starověké Indie
6.
Starověká Čína
Získání přehledu o kultuře starověké Číny
6.
Starověký Egypt - architektura
Žáci se naučí poznávat základní znaky této architektury, typické stavby a nejznámější památky.
6.
Starověký Egypt - sochařství
Žáci se naučí poznávat základní znaky soch a nejznámější památky.
6.
Starověký Egypt - malířství
Žáci se naučí poznávat základní znaky maleb, barevnost a náměty.
6.
Starověký Egypt - opakování
Tento pracovní list je vytvořen pro opakování učiva o starověkém Egyptě.
6.
Čínské písmo
V tomto materiálu je využit populárně naučný text. Otázky souvisejí vývojem čínského písma a materiálů, na které ve starověké Číně psali.
6.
Čínské vynálezy
V tomto materiálu je využit populárně naučný text. Po jeho přečtení žáci vyplňují pracovní list, kde podle textu odpovídají na otázky.
6.
Epos o Gilgamešovi
Tento materiál má napomoci bližšímu seznámení žáků z jednou z nejstarších literárních památek – eposem o Gilgamešovi. Přibližuje děj eposu a místo jeho vzniku.
6.
Křížovka – nejstarší státy
Materiál pomocí zábavné formy – křížovka – umožňuje zopakovat základní pojmy o nejstarších státech.
6.
Mezopotámie
Materiál slouží k zopakování učiva o nejstarších státech. Zaměřuje se na základní znalosti o tomto období dějin.
6.
Na březích velkých řek
Tento materiál je založen na práci s textem. Ukázka umožní pochopit, kde vznikaly nejstarší státy a proč vznikaly právě v těchto oblastech.
6.
Nejstarší státy – shrnutí
Materiál slouží závěrečnému opakování a shrnutí učiva o nejstarších státech.
6.
Opakování – nejstarší státy
Pracovní list k zopakování učiva o nejstarších státech – Egypt, Mezopotámie, Indie, Čína.
6.
Sjednocení Egypta
Materiál se týká učiva o dějinách starověkého Egypta, konkrétně jeho sjednocení. Vychází z práce s textem.
6.
Nejstarší státy – test
Pracovní list byl vytvořen k prověření znalostí žáků o nejstarších státech. Zaměřuje se na základní znalosti o tomto období.
6.
Mínojská kultura
Pracovní list je vytvořen pro získání přehledu o mínojské kultuře
6.
Umění starověkého Řecka – úvodní pojmy
Motivace a úvod do kapitoly o umění starověkého Řecka.
6.
Mykénská kultura
Pracovní list je vytvořen pro získání přehledu o mykénské kultuře.
6.
Řecké stavební slohy
Tento pracovní list je vytvořen pro získání přehledu o řeckých stavebních slozích.
6.
Řecká architektura
Získání přehledu o řecké architektuře, jejích znacích a známých řeckých stavebních památkách
6.
Řecké sochařství 1
Získání přehledu o řeckém sochařství, o jeho vývoji a významných představitelích
6.
Řecké sochařství 2
Procvičování znalostí o starověkém řeckém sochařství
6.
Starověká řecká keramika
Získání přehledu o starověké řecké keramice
6.
Typy řeckých váz
Tento pracovní list je vytvořen pro procvičování učiva o starověké řecké keramice a k získání přehledu o tvaru a účelu nádob
6.
Starověké Řecko - opakování
Opakování učiva o umění starověkého Řecka
6.
Homérské Řecko
Motivace a úvod k učivu o Homérových eposech. Konkrétně se týká dobytí Tróje za pomoci využití lsti – trojského koně.
6.
Krétské báje
Tento materiál napomáhá doplnění učiva o Krétě a jejích bájích a pověstech. Vychází z úvodního textu o Minotaurovi.
6.
Objevení Tróje
Materiál slouží k doplnění učiva o starověkém Řecku. Týká se objevení starověké Tróje a jejího objevitele. Je využit text z knihy Řecký zázrak
6.
Opakování – Homérské Řecko
Ověření učiva o Homérových eposech. Lze využít i jako test.
6.
Olympijské hry
Materiál vychází z úvodního textu zaměřeného na olympijské hry, jejich průběh, jednotlivé discipliny.
6.
Řecké náboženství
Materiál se týká náboženství ve starém Řecku. Seznamuje s nejdůležitějšími bohy ze soustavy řeckých bohů. Žáci si uvědomí rozdíl mezi monoteismem a polyteismem.
6.
Řečtí bohové
Zopakování poznatků o soustavě řeckých bohů. Jsou připomenuti nejvýznamnější bohové a jejich zaměření.
6.
Řečtí bohové – osmisměrka
Pracovní list připomíná zábavnou formou jména řeckých bohů.
6.
Trojská válka
Zopakování učiva o trojské válce. Pracovní list zahrnuje tři typy úloh, jejichž společným jmenovatelem je trojská válka.
6.
Trojská válka - postavy
Zopakování učiva o starověkém Řecku.
7.
Velká Morava, Sámova říše
Opakování učiva o nejstarších státních útvarech na našem území – Velké Moravě a Sámově říši.
7.
Velkomoravská říše 1
Úvod k učivu o Velkomoravské říši. Vyžaduje doplnění údajů, které jsou obsaženy určitě v každé učebnici dějepisu.
7.
Velkomoravská říše 2
Opakování učiva o Velké Moravě v návaznosti na předchozí učivo o Sámově říši a Slovanech. Vyžaduje základní znalosti o tématu.
7.
Raný středověk – opakování 1
Opakování učiva o raném středověku se zaměřením na vznik nových státních útvarů. Pracovní list by měl být zadán během probírání učiva o Přemyslovcích.
7.
Raný středověk – pracovní list
Zopakování učiva o raněstředověkých státech, shrnuje základní údaje o těchto státech, dynastiích v nich vládnoucích.
7.
Přemyslovci
Shrnutí a zopakování učiva o počátcích českého státu, o prvních Přemyslovcích, částečně se dotýká také učiva o Velké Moravě.
7.
Sámova říše
Tento materiál lze použít jako motivaci k učivu o Sámově říši. Obsahuje úvodní text, který shrnuje základní údaje o Sámově říši.
7.
Slované
Pracovní list shrnuje poznatky o Slovanech a jejich životě v období raného feudalismu.
7.
Raný středověk – opakování 2
Zopakovaní učiva o období raného feudalismu. Obsahuje křížovku, spletený text o Slovanech a skrývačky obsahující pojmy z daného období.
7.
Raný středověk – opakování 3
Zopakování učiva o raném feudalismu. Zaměřuje se na základní pojmy. Takové, které by si měli žáci zapamatovat dlouhodobě.
7.
Byzantské umění
Získání přehledu o umění Byzantské říše, o jeho návaznostech na antickou kulturu a naopak o jeho odlišnostech.
7.
Umění Velkomoravské říše - architektura
Shrnutí a opakování učiva o architektuře Velkomoravské říše.
7.
Umění Velkomoravské říše – užité umění
procvičení a upevnění znalostí o Velkomoravské říši se zaměřením na užité umění.
7.
Karolínské umění
Tento pracovní list je vytvořen pro upevnění znalostí o karolínském umění.
7.
Otónské umění
Získání základních znalostí o otónském umění.
7.
Úvod do románského umění
Získání všeobecného přehledu o románském umění.
7.
Románská architektura - znaky
Úvod do kapitoly o románské architektuře. Žáci se naučí rozpoznávat základní znaky románské architektury tak, aby je byli schopni poznat na fasádě konkrétní stavby.
7.
Románská architektura v Čechách
Upevnění znalos o románské architektuře v Čechách. Žáci se naučí poznávat stavby podle základních znaků.
7.
Románská architektura v Evropě
Žáci si zopakují základní znaky staveb a pokusí se určit známé evropské románské památky.
7.
Románské malířství a sochařství
Utvoření přehledu o románském malířství a sochařství.
7.
Život ve středověkých městech
Pracovní list přibližuje život ve středověkém městě. Týká se základních údajů o složení obyvatelstva, městských právech a svobodách.
7.
Přemyslovci
Zopakování učiva o posledních Přemyslovcích, uvědomění si posloupnosti posledních Přemyslovců a zopakování základních údajů, které se týkají posledních Přemyslovců.
7.
Husitství – opakování
Zopakování učiva o husitském hnutí. Zaměřuje se na významné osobnosti a základní pojmy.
7.
Husitství – křížovka
Jednoduchá křížovka umožňuje zopakovat základní pojmy, které souvisejí s husitskou dobou.
7.
Vývoj v 15. a počátkem 16. století
Poznatky o změnách na českém trůnu v období 15. a počátku 16. stol.
7.
Husitství – osmisměrka
Rozdělení husitského hnutí na dvě skupiny.
7.
Letopočty
Pracovní list rekapituluje základní letopočty českých dějin z období 13. až 15. století.
7.
Stoletá válka
Materiál vychází z práce s textem. Text se týká stručně průběhu stoleté války. Je zde připomenuta osobnost Jany z Arku.
7.
Církev - pojmy
Církev v období středověku
7.
Husitské zbraně
Pracovní list zábavnou formou skrývaček a přesmyček přibližuje zbraně, které používali v bojích husité.
7.
Úvod do gotiky
Získání všeobecného přehledu o gotickém umění.
7.
Gotika – znaky architektury
Žáci se naučí rozpoznávat základní znaky gotické architektury tak, aby je byli schopni poznat na konkrétní stavbě.
7.
Gotická církevní architektura v českých zemích
Žáci se naučí poznávat stavby podle základních znaků.
7.
Gotické hrady v českých zemích
Upevnění znalostí o gotické architektuře v Čechách se zaměřením na světskou architekturu, konkrétně na gotické hrady.
7.
Gotické město
Získání znalostí o gotickém městě, jeho vzniku a vzhledu.
7.
Gotická architektura v Evropě
Žáci získají přehled o významných stavbách gotiky v evropských zemích.
7.
Gotické malířství 1
Získání všeobecného přehledu o gotickém malířství, jeho druzích, námětech a hlavních evropských představitelích.
7.
Gotické malířství 2
Získání všeobecného přehledu o malířství v českých zemích v období vrcholné gotiky.
7.
Gotické sochařství
Získání všeobecného přehledu a opakování pojmů o sochařství v období gotiky.
7.
Gotika - opakování
Opakování znalostí o gotickém umění.

ZŠ a MŠ České Velenice