Digitální učební materiály ZŠ a MŠ České Velenice pro Fyziku na 2. stupni vytvořené v rámci programu EU-Peníze školám

Nabídka


Digitální učební materiály pro výuku Fyziky na 2. stupni ZŠ

Ročník Název Anotace Typ souboru
9.
Sluneční soustava
Úvod ke kapitole Sluneční soustava. Obsahuje procvičení přehledu planet a jejich družic, heliocentrický a geocentrický model.
9.
Planety zemského typu
Procvičení základních vlastností a znaků planet zemského typu - Merkur, Venuše, Země a Mars.
9.
Vnější planety
Stručné opakování, shrnutí vlastností a charakteristik plynných planet Sluneční soustavy.
9.
Ostatní objekty Sluneční soustavy
Materiál slouží k zopakování, popř. rozšíření znalostí o planetkách, kometách a trpasličích planetách ve Sluneční soustavě.
9.
Slunce
Tento materiál je vytvořen jako opakování znalostí o Slunci a reakcích na jeho povrchu.
9.
Keplerovy zákony
Tento pracovní list je určen k demonstraci Keplerových zákonů.
9.
Původ názvů vesmírných objektů
Tento pracovní list slouží k rozšíření znalostí o různých vesmírných objektech.
9.
Hvězdy
Materiál je určen k procvičení (prohloubení) poznatků o rozdělení hvězd, jejich vzniku a vlastnostech, názvech některých hvězd.
9.
Vznik a vývoj hvězd
Výukový materiál pro samostatné studium žáků, lze použít jako poznámky. Obsahuje vývoj, jaderné reakce v jádru hvězd.
9.
Zánik hvězd
Materiál procvičuje znalost konečných stádií hvězd (trpaslík, neutronová hvězda, černá díra), pojmy nova, supernova.
9.
Souhvězdí
Tento materiál slouží k procvičování znalosti souhvězdí naší oblohy.
9.
Galaxie
Tento pracovní list je určen k zopakování a popř. rozšíření učiva o galaxiích.
9.
Lety do vesmíru
Materiál slouží k procvičení znalostí o vesmírných programech, letech do vesmíru a důležitých událostech průzkumu vesmíru.
9.
Průzkum Sluneční soustavy
Tento materiál slouží k procvičení nebo rozšíření učiva o sondách, vyslaných do vesmíru k průzkumu Sluneční soustavy.
9.
Pozorování vesmíru
Materiál slouží k procvičení učiva o možnostech pozorování vesmíru.
9.
Slavní astronomové
Materiál procvičuje znalost žáků o objevech dřívějších i současných slavných astronomů.
9.
Fáze Měsíce
Materiál slouží k procvičení učiva o fázích Měsíce, zatmění Slunce a Měsíce, vlivu těchto těles na slapové jevy.
9.
Souhrnné opakování
Materiál formou soutěže opakuje dosavadní znalosti žáka v oboru astronomie.
9.
Riskuj
Materiál formou skupinové soutěže opakuje učivo o astronomii.
9.
O Pepíčkovi
Materiál slouží k zopakování učiva z kapitoly astronomie o objektech, které můžeme pozorovat na noční obloze.
6.-9.
Jednotky SI
Materiál slouží jako přehled jednotek SI
8.
Elektrický náboj
Poznámky a shrnutí učiva o modelu atomu a základních vlastnostech el. nabitých částic
8.
Elektrování těles
Poznámky a shrnutí učiva o elektrování těles a elektrickém poli
8.
Vodič a izolant v elektrickém poli
Poznámky a shrnutí učiva o elektrostatické indukci a polarizaci
8.
Elektroskop
Poznámky a shrnutí učiva o elektrometru (elektroskopu)
8.
Elektrický proud
Poznámky a shrnutí učiva o elektrickém proudu
8.
Elektrotechnické značky
Přehled nejčastěji používaných elektrotechnických značek
8.
Procvičování značky I.
Materiál slouží jako pomůcka k procvičování základních elektrotechnických značek díl 1.
8.
Procvičování značky II.
Materiál slouží jako pomůcka k procvičování základních elektrotechnických značek díl 2.
8.
Elektrotechnické prvky 1
Poznávání základních elektrotechnických součástek podle fotografií
8.
Elektrotechnické prvky 2
Opakování základů magnetismu- kompas, buzola, indukční čáry
8.
Zdroje elektrického napětí
Poznámky a shrnutí – chemické zdroje elektrického napětí, přehled a vlastnosti
8.
Měřící přístroje
Pracovní list slouží k procvičení čtení měřících přístrojů a Ohmova zákona
8.
Elektrotechnické značky 3
Procvičení elektrotechnických značek a propojení s reálnými předměty či modely
8.
Jednotky SI
Materiál slouží k procvičení výpočtů z Ohmova zákona a veličin při sériovém zapojení rezistorů
8.
Jednotky SI
Pracovní list je vytvořen k procvičení výsledného el. odporu a dalších veličin při zapojení rezistorů vedle sebe
8.
Elektrický náboj
Pracovní list je určen k shrnutí a prověření znalostí z kapitol magnety a elektromagnetické vlastnosti látek
8.
Elektrický náboj
Pracovní list je určen k shrnutí a prověření znalostí kapitol elektromagnetické vlastnosti látek, elektromotor
8.
Elektrický náboj
Poznámky a shrnutí učiva o polovodičích
8.
Elektrický náboj
Prověření znalostí o polovodičových prvcích
7.
Opakování 6. ročník
Pracovní list je vytvořen jako materiál k souhnnému opakování učiva 6. ročníku
6. + 7.
Opakování 6. ročník
Pracovní list je vytvořen jako materiál k opakování učiva 6. ročníku téma páka a kladka
7.
Pohyb těles
Pracovní list je vytvořen jako materiál k shrnutí a opakování druhů pohybu a rozdělení pohybu podle dráhy a trajektorie
7.
Rychlost
Pracovní list je vytvořen jako materiál k procvičení pojmů rychlost i jednotky rychlosti a posílení představy rychlosti vybraných těles
7.
Porozumění a čtení grafu
Pracovní list je vytvořen jako materiál k procvičení čtení grafů a orientaci v grafu
7.
Optika-barvy
Pracovní list je vytvořen jako materiál k shrnutí úvodní kapitoly optiky - barvy a spektrum.
7.
Stín
Pracovní list je vytvořen jako materiál k vytvoření představy o stínu a polostínu, rozlišení pojmů, představy přímočarého šíření světla
7.
Odraz světla
Pracovní list je vytvořen jako materiál k procvičení zákonu odrazu světla, představa rozptylu světla
7.
Odraz světla 2
Pracovní list je vytvořen jako materiál k procvičení aplikace zákona odrazu světla
7.
Zobrazení rovinným zrcadlem
Pracovní list je vytvořen jako materiál k procvičení zobrazování rovinným zrcadlem
7.
Zobrazení dutým zrcadlem
Pracovní list je vytvořen jako materiál k procvičování zobrazení předmětu dutým kulovým zrcadlem
7.
Lom světla
Pracovní list je vytvořen jako materiál k procvičení a intuitivní představě lomu světla a průchodu paprsku 2 optickými prostředími
7.
Spojky
Materiál k procvičení představy spojné čočky, zobrazení spojkou a vlastností obrazu v závislosti na poloze předmětu
7.
Rozptylky
Materiál k procvičení představy rozptylné čočky, zobrazení rozptylkou a vlastností obrazu v závislosti na poloze předmětu
7.
Oko
Materiál k procvičení stavby oka a jeho optických vlastností
7.
Oční vady
Materiál k procvičení očních vad (dalekozrakost, krátkozrakost)
7.
Atomy, ionty
Materiál k procvičení představy atomů, molekul a iontů, částicového složení a uspořádání v periodické tabulce prvků
7.
AZ kvíz optika
Materiál k souhnnému opakování učiva optiky v 7. ročníku
7.
Vlastnosti látek
Materiál k souhnnému opakování učiva 7. ročníku-vlastnosti látek
7.
Vlastnosti látek 2
Materiál k souhnnému opakování učiva 7. ročníku -vlastnosti látek kapalných, plynných

ZŠ a MŠ České Velenice