Digitální učební materiály ZŠ a MŠ České Velenice vytvořené v rámci programu EU- Peníze školám

Archiv DUM


EU peníze školám - S počítačem to jde lépe

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání žáků na Základní škole v Českých Velenicích. Projekt nazvaný „S počítačem to jde lépe“ je zaměřen na tři základní oblasti, které přímo prolínají a ovlivňují rozvíjení daných klíčových kompetencí dle ŠVP a pomohou škole rozvíjet výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k dosažení cílů základního vzdělávání.

Oblast 1 – zkvalitnění výuky prostřednictvím činností při využití digitálních technologií. Naším cílem je zejména posílit motivaci žáků ke vzdělávání a jejich vztah ke vzdělávání vůbec, s využitím digitálních technologií a digitálních učebních materiálů přimět žáky ke větší spolupráci při výuce a celkově pro ně výuku zatraktivnit. Pro podporu těchto cílů jsme z prostředků projektu zakoupili výpočetní techniku a software, kterými jsme v 1. fázi vybavili stávající multimediální učebnu tak, aby odpovídala současným požadavkům na práci s IT technologiemi. Někteří učitelé v rámci projektu vytvořili učební materiály, které jsou k dispozici dalším uživatelům.

Oblast 2 – rozvoj čtenářské a informační gramotnosti žáků individualizací výuky, rozvoj individuálních schopností žáků u žáků nadaných a talentovaných, ale také u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami formou dělení žáků do skupin u některých vybraných vyučovacích hodin (zejména u tříd s vysokým počtem žáků ve třídě). Formou skupinové výuky jsou žáci více vedeni k efektivnímu vyhledávání informací, jejich třídění a práci s nimi, k lepšímu porozumění textu a kritickému myšlení.

Oblast 3 – snížení výskytu rizikového chování žáků školy pomocí programů primární prevence realizovaných v rámci projektu se žáky problémových tříd, zaměřených na problémové chování některých žáků naší školy, zejména na prevenci záškoláctví, šikany a nevhodného chování ke spolužákům a vandalismu.

Po volbě z levého menu se dostanete na příslušný přehled DUMů. Materiály jsou roztříděny podle předmětů a doplněny stručnou anotací.

ZŠ a MŠ České Velenice 2012