Digitální učební materiály ZŠ a MŠ České Velenice pro Zm na 2. stupni vytvořené v rámci programu EU-Peníze školám

Nabídka


Digitální učební materiál pro výuku Zeměpisu na 2. stupni ZŠ

Ročník Název Anotace Typ souboru
7.
Severní Amerika - opakování
Tento materiál slouží k procvičení a zopakování znalostí o Severní Americe.
7.
Jižní Amerika-opakování
Procvičení znalostí o Jižní Americe. Žáci pracují aktivně se školním atlasem.
6.
Afrika – základní údaje, poloha
Žáci seznamují se základními informacemi o Africe, hodnotí polohu a doplňují ji do slepé mapy.
6.
Afrika-povrch
Poznávání povrchu Afriky. Informace získávají žáci při doplňování textu a prací se slepou mapou.
6.
Afrika-vodstvo
V tomto materiálu získávají žáci znalosti o vodstvu Afriky při luštění křížovek. Aktivně pracují se školním atlasem.
6.
Afrika – členitost pobřeží
Aktivní prací s atlasem získávají žáci informace a doplňují je do slepé mapy, přesmyček a křížovky.
7.
Asie-opakování
V pracovním listu si žáci opakují znalosti o Asii. Práci jim zpestřuje luštění křížovek.
6.
Afrika-rostlinstvo a živočišstvo
Žáci doplňují pojmy z nápovědy do připravené tabulky a aktivně při tom pracují se školním atlasem.
6.
Afrika-státy a obyvatelstvo
Zkvalitnění práce s atlasem. Žáci vyhledávají údaje v atlase, určují zeměpisnou polohu měst a získané údaje doplňují do tabulky.
6.
Afrika-test
Procvičování znalostí o Africe.
6.
Afrika-turisticky zajímavá místa
V listu se žáci formou křížovek seznamují s turisticky zajímavými místy Afriky.
6.
Severní Afrika
Žáci pracují s atlasem při získávání informací. Práce je zpestřena přesmyčkami, doplňováním tabulky a textu a luštěním křížovky.
6.
Západní Afrika
Poznání regionu Západní Afrika. Pracují se slepou mapou, luští křížovku a určují pravdivost tvrzení.
6.
Východní Afrika
Poznání regionu Východní Afrika. Informace získávají pomocí atlasu a doplňují je do slepé mapy a textu.
6.
Jižní Afrika
Formou doplňování textu, přesmyček a prací se slepou mapou získávají žáci znalosti o regionu Jižní Afrika.
6.
Austrálie-základní údaje
Žáci hodnotí rozlohu a počet obyvatel, do slepých map doplňují oceány a jejich části, poznávají ostrovy, poloostrovy a souostroví.
6.
Austrálie-přírodní podmínky
Žáci poznávají přírodní podmínky Austrálie doplňováním údajů do slepých map.
6.
Austrálie-živá příroda
V pracovním listu se žáci seznamují s živou přírodou Austrálie formou luštění křížovek.
6.
Oceánie
Formou přesmyček, křížovek, doplňováním textu a prací se slepou mapou se žáci dozvídají o Oceánii.
6.
Australský svaz
Pracovní list slouží k lokalizaci územních celků Australského svazu, formou křížovky a přesmyček poznávají původní obyvatele a velká města.
7.
Evropa-základní údaje
Procvičení práce s atlasem. Žáci vyhledávají informace o poloze Evropy a doplňují je do připraveného materiálu.
7.
Evropa-členitost pobřeží
Žáci pomocí přesmyček, nápovědy a slepé mapy poznávají členitost pobřeží Evropy.
7.
Evropa-povrch
V pracovním listu se žáci seznamují s povrchem Evropy pomocí doplňování do slepých map. V přesmyčkách hledají sopky.
7.
Evropa-vodstvo
Zpestření práce pomocí luštění křížovek při poznávání vodstva Evropy.
7.
Evropa-zemědělství
Pracovní list umožňuje lokalizovat zemědělské typy Evropy. Přírodní prostředí poznávají při luštění křížovky.
7.
Evropa-průmysl
Při práci s tímto pracovním listem získávají žáci informace o evropském průmyslu.
7.
Evropa-státy
procvičování práce s atlasem. Informace vyhledávají v atlase a doplňují je do připravené tabulky.
7.
Evropa-města
Procvičení práce s atlasem a k procvičení určování zeměpisné polohy evropských hlavních měst.
7.
Jižní Evropa
V materiálu žáci poznávají region Jižní Evropa. Informace vyhledávají v atlase.
7.
Itálie
V tomto materiálu se žáci seznamují se základními informacemi o Itálii.
7.
Pyrenejský poloostrov
V pracovním listu poznávají žáci oblast Pyrenejského poloostrova.
7.
Střední Evropa
V pracovním listu se žáci seznamují s regionem Střední Evropa.
7.
Německo
Pracovní list slouží k procvičování práce s atlasem při poznávání státu Německo.
7.
Západní Evropa
Pracovní list slouží k získání informací o regionu Západní Evropa. Práci zpestřují přesmyčky a křížovka.
7.
Francie
materiál slouží k procvičování práce s atlasem.Žáci získávají základní informace o Francii.
7.
Velká Británie
Tento pracovní list umožňuje žákům poznat Velkou Británii.
7.
Severní Evropa
Pracovní list slouží k získání základních informací o regionu Severní Evropa.
7.
Východní Evropa
Pracovní list slouží k získání základních informací o regionu Východní Evropa.
7.
Evropa-cestovní ruch
V tomto pracovním listu se žáci seznamují s turisticky zajímavými místy Evropy.
7.
Evropa-pravda nebo lež
V tomto pracovním listu žáci uplatňují znalosti o Evropě při hodnocení pravdivosti tvrzení.
9.
Česká republika-administrativní členění
Pracovní list slouží k lokalizaci krajů, krajských měst a statistických územních jednotek České republiky.
9.
Středočeský kraj-poloha, přírodní podmínky
Žáci vyhledávají informace ve školním atlase. Určují polohu kraje a charakterizují jeho přírodní podmínky.
9.
Středočeský kraj-hospodářství
V pracovním listu žáci poznávají hospodářské poměry Středočeského kraje. Informace získávají formou doplňování, přesmyček a křížovek.
9.
Jihočeský kraj
V atlase vyhledávají žáci informace o Jihočeském kraji a doplňují je do připravených slepých map.
9.
Jihočeský kraj-křížovky
Tento pracovní list slouží k procvičování učiva o vodstvu Jihočeského kraje. Vyplňováním křížovek získávají znalosti o řekách, rybnících a přehradách v Jihočeském kraji.
9.
Plzeňský kraj-charakteristika
Formou doplňování získávají informace o povrchu, vodstvu, podnebí, půdách Plzeňského kraje.
9.
Plzeňský kraj-turistické zajímavosti
Poznávání turisticky zajímavých míst Plzeňského kraje. Při luštění křížovek si opakují znalosti o kraji a aktivně pracují se školním atlasem.
9.
Karlovarský kraj-poloha, přírodní podmínky
Procvičení práce se školním atlasem. Žáci vyhledávají sousední kraje, povrchové poměry kraje a doplňují je do slepých map.
9.
Karlovarský kraj-hospodářství
V pracovním listu se žáci seznamují s hospodářskými podmínkami Karlovarského kraje. Informace získávají doplňováním textu.
9.
Ústecký kraj
Žáci získávají informace pomocí slepých map, formou doplňování a přesmyček.
9.
Ústecký kraj-křížovky
Žáci luští křížovky a získávají tak informace o Ústeckém kraji.
9.
Liberecký kraj
Žáci pracují se slepými mapami, doplňují text, jednotlivé věty a pojmy.
9.
Královéhradecký kraj
Žáci pracují se slepou mapou, vytvářejí odpovídající dvojice pro průmyslová střediska a doplňují turisticky zajímavá místa.
9.
Pardubický kraj
Tento pracovní list umožňuje procvičovat práci se školním atlasem. Potřebné znalosti získávají žáci doplňováním slepých map a informace o hospodářských poměrech doplňováním vět.
9.
Kraj Vysočina
Žáci vyhledávají informace v atlase, doplňují text a slepou mapu a tvoří odpovídající dvojice z nabídnutých pojmů.
9.
Jihomoravský kraj
Žáci doplňují slepé mapy a křížovky jejich práci zpestřují.
9.
Olomoucký kraj
Žáci vyhledávají základní informace o Olomouckém kraji, doplňují povrchové tvary do slepé mapy. Při doplňování textu a tabulky se seznamují s informacemi o zemědělství a průmyslu kraje.
9.
Zlínský kraj
Seznamují se povrchem kraje, poznávají národopisné oblasti. Práci jim zpestřuje křížovka a tvorba dvojic podle nápovědy.
9.
Moravskoslezský kraj
Při práci s materiálem žáci aktivně pracují se školním atlasem. Informace získávají při práci se slepou mapou. Formou přesmyček a křížovky poznávají přírodní podmínky kraje.
9.
Česká republika-test
V rámci souhrnného opakování uplatňují žáci své znalosti o České republice.

ZŠ a MŠ České Velenice