Digitální učební materiály ZŠ a MŠ České Velenice pro výuku Aj na 1. stupni vytvořené v rámci programu EU-Peníze školám

Nabídka


Digitální učební materiály pro výuku Anglického jazyka na 1. stupni ZŠ

Ročník Název Anotace Typ souboru
3.
Colours
Tento pracovní list je vytvořen jako prvotní motivace k učivu o barvách.
3.
Numbers
Tento pracovní list je vytvořen jako motivace k učivu o číslovkách 1-6, 7-12.
3.
School
Tento pracovní list je vytvořen jako prvotní motivace k učivu o škole a školních potřebách.
3.
What’s the time?
Tento pracovní list je vytvořen jako prvotní motivace k učivu o hodinách.
3.
Family
Tento pracovní list je vytvořen jako prvotní motivace k učivu o rodině.
3.
Is it big? Is it long?
Tento pracovní list je vytvořen jako prvotní motivace k učivu o výrazech opačného významu.
3.
Christmas
Tento pracovní list je vytvořen jako prvotní motivace k učivu o Vánocích. Žáci procvičují výrazy „to“ a „from,“ prostřednictvím vánoční punčochy. Kreslí dárky, pojmenovávají je. Píšou vánoční přání s věnováním.
3.
My body
Žáci se naučí pojmenovat jednotlivé části těla.
3.
My head
Žáci se naučí pojmenovat jednotlivé části hlavy.
3.
Clothes
Žáci se naučí pojmenovat oblečení.
3.
Food
Žáci se naučí pojmenovat jídlo a nápoje.
3.
Fruit
Žáci se naučí názvy ovoce.
3.
Vegetables
Žáci se naučí názvy zeleniny.
3.
Animals I.
Tento pracovní list je vytvořen jako prvotní motivace k učivu o zvířatech.
3.
Animals II.
Tento pracovní list je vytvořen jako prvotní motivace k učivu o zvířatech.
3.
Alphabet
Žáci se naučí anglickou abecedu.
3.
What are they doing?
Žáci se naučí vytvářet ingové tvary.
3.
School and school subject
Tento pracovní list je vytvořen jako prvotní motivace k učivu o škole a školních předmětech.
3.
Easter
Tento pracovní list je vytvořen jako prvotní motivace k učivu o Velikonocích.
3.
Halloween
Tento pracovní list je vytvořen jako prvotní motivace k učivu o Haloweenu.
4.
Předložky (procvičování)
Zopakování známých předložek ze třetího ročníku ( in, on, under ) a pro procvičení nových předložek ( between, next to, on the left, on the right ).
4.
Barvy (opakování)
Žáci si procvičí slovní zásobu na téma barvy, ale také školní pomůcky, dům.
4.
Čísla do 20
Žáci si zábavnou formou osvojí sčítání a odčítání.
 
4.
Zvířata
Žáci si zopakují známá zvířata ze třetího ročníku a osvojí si nová.
 
4.
Části těla
Zopakování slovní zásoby na téma - tělo a hlava. Novou látkou jsou množná čísla podstatných jmen částí těla a časování slovesa to have.
4.
Oblečení
Žáci si procvičí slovní zásobu na téma - oblečení. Odpovídají na otázku : What is she/he wearing ?
4.
Dny v týdnu
Zopakování slovní zásoby na téma - dny v týdnu.
4.
Ovoce
Zopakování a rozšíření slovní zásoby na téma - ovoce. Žáci si procvičí správnou výslovnost a pravopis.
 
4.
Hračky, dopravní prostředky
Zopakování a rozšíření slovní zásoby na téma - hračky a dopravní prostředky. Obsahuje také prezentaci tvoření pravidelného množného čísla podstatných jmen a jeho procvičení.
 
4.
Halloween
Zopakování a rozšíření slovní zásoby na téma Halloween. Žáci si procvičí především správný pravopis doplňováním samohlásek do slovíček.
 
4.
Jak se máš? Sloveso být
Prezentace časování slovesa to be a téma - Jak se máš? Žáci vyhledávají v textu správné tvary slovesa a učí se je použít.
4.
Vánoce
Zopakování a prohloubení slovní zásoby na téma - Vánoce.
4.
Jídlo a nápoje
Žáci si procvičí slovní zásobu na téma - Jídlo.
 
4.
Vše nejlepší k narozeninám!
Pracovní list je vytvořen na seznámení nebo i procvičení slovní zásoby na téma - Happy Birthday!
 
4.
Protiklady
Procvičení slovní zásoby - Opposites. Žáci tvoří věty a porovnávají obrázky.
 
4.
Přítomný čas průběhový
Procvičení přítomného průběhového času. Žáci popisují obrázky a říkají, co osoby právě dělají.
4.
Škola a třída
Zopakování slovní zásoby na téma - School and classroom
 
4.
Hodiny
Zopakování a prohloubení učiva na téma - Time. Žáci mají možnost si procvičit odpovědi na otázku - Kolik je hodin ?
 
4.
Zelenina
Upevnění učiva na téma - Zelenina. Žáci si v něm procvičí názvy některých druhů zeleniny a vyjádření svého názoru, co mají a naopak nemají rádi (I like/I don't like).
 
4.
Kde bydlíš?
Where do you live ?. Žáci se seznámí se slovní zásobou o domu a jeho částech a odpovědí na otázky týkající se bytu a bydlení.
5.
Množné číslo
Tento pracovní list je vytvořen k zopakování tvoření množného čísla a použití správného tvaru slovesa být v jednotném nebo množném čísle.
5.
Rozlišování is /has
Tento pracovní list je vytvořen k uvědomění si, že zkrácené ´s znamená is nebo has.
5.
To be - otázky
Tento pracovní list je vytvořen jako zopakování a procvičování slovesa být – otázky.
5.
Přítomný čas prostý – Is it true?
Tento pracovní list je vytvořen k procvičení přítomného času prostého, hlavně 3. os. č.j. – koncovka –s, a zápor ve 3.os. č.j. – doesn´t.
5.
Přítomný čas prostý- klad/ zápor
Tento pracovní list je vytvořen k procvičení slovesných tvarů kladných a záporných v různých osobách.
5.
Tento pracovní list je vytvořen, jako úvod při vyvozování vazby there is –někde něco je.
5.
Vazba there is
Tento pracovní list je vytvořen k procvičení vazby there is –někde něco je.
5.
Vazba there is /are
Tento pracovní list je vytvořen k procvičení vazby there is/are – někde něco je v oznamovacích větách, v otázkách, v záporu.
5.
Vazba there is/there are
Tento pracovní list je vytvořen k procvičení vazby there is/are –někde něco je, množné číslo.
5.
Přítomný čas - otázky
Tento pracovní list je vytvořen jako procvičování tvoření otázky. Žáci si připomenou a procvičí používání pomocného do/does v tázacích větách přítomného času.
5.
Přítomný čas prostý – otázky
Tento pracovní list je vytvořen k procvičování tvoření otázky Wh – What, Where, When… Žáci si připomenou a procvičí používání pomocného do/does v tázacích větách přítomného času.
5.
Zájmena osobní + sloveso to be
Tento pracovní list je vytvořen k zopakování a procvičování zájmen osobních a ve spojení se slovesem být.
5.
Zájmena osobní – předmětné tvary
Tento pracovní list je vytvořen k procvičení zájmen osobních, hlavně jejich tvarů po předložkách nebo v jiných pádech než v prvním.
5.
Vazba there is /are – My flat
Tento pracovní list je vytvořen k procvičení vazby there is/are –někde něco je, zopakování slovní zásoby – nábytek, byt.
5.
To be
Tento pracovní list je vytvořen jako zopakování a procvičování slovesa být v přítomném čase.
5.
Předložky místa
Tento pracovní list je vytvořen k procvičení předložek místa a slovní zásoby.
5.
The weather
Tento pracovní list je vytvořen k procvičení a rozšíření slovní zásoby na téma počasí.
5.
Přítomný čas průběhový
Tento pracovní list je vytvořen k procvičení tvoření přítomného času přítomného ve srovnání s přítomným časem prostým.
5.
Přítomný čas průběhový - otázky
Tento pracovní list je vytvořen k procvičení tvoření přítomného času přítomného –otázky a krátké odpovědi.
5.
Přítomný čas průběhový / prostý
Tento pracovní list je vytvořen k procvičení tvoření přítomného času přítomného a prostého. K uvědomění si rozdílů mezi těmito dvěma časy, i v otázce nebo záporu.

ZŠ a MŠ České Velenice