Digitální učební materiály ZŠ a MŠ České Velenice pro ČJ na 1. stupni vytvořené v rámci programu EU-Peníze školám

Nabídka


Digitální učební materiály pro výuku Českého jazyka na 1. stupni ZŠ

Ročník Název Anotace Typ souboru
2.
Tvrdé souhlásky
Tento pracovní list je vytvořen pro procvičování psaní y/ý po tvrdých souhláskách. Žáci si ověří dodržování pravidel a zároveň se procvičí v přepisování.
2.
Měkké souhlásky
Tento pracovní list je vytvořen pro procvičování psaní i/í po měkkých souhláskách zábavnou formou. Žáci si uvědomují psaní i/í po měkkých souhláskách.
2.
Tvrdé a měkké souhlásky
Tento pracovní list je vytvořen pro procvičování tvrdých a měkkých souhlásek zábavnou formou. Žáci dodržují pravidla psaní i/í nebo y/ý.
2.
Párové souhlásky
Tento pracovní list je vytvořen, aby si žáci procvičili psaní souhlásek, které jinak slyší a jinak píší.
2.
Slabiky dě, tě, ně
Tímto pracovním listem si žáci procvičí psaní slabik dě,tě,ně, uvědomí si, že háček se píše nad e a předchozí písmeno změkčí.
2.
Slabiky bě, pě, vě, mě
Tento pracovní list je vytvořen, aby si žáci procvičili psaní slabik bě, pě, vě, mě, a to psaní háčku nad e, a dále si uvědomovali, že slyšíme v těchto slabikách více hlásek, než píšeme písmen.
2.
Slabiky bě, pě, vě, mě
Tímto pracovním listem si žáci procvičí psaní slabik bě, pě, vě, mě.
2.
Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
Tento pracovní list je vytvořen, aby si žáci zopakovali slabiky s ě-dě,tě,ně, bě, pě, vě, mě a upevnili si poznatky o psaní háčku na e.
2.
Podstatná jména
V tomto pracovním listu si žáci procvičí znalosti o podstatných jménech různými formami.
2.
Podstatná jména a slovesa
Tento pracovní list je vytvořen na procvičování rozlišení podstatných jmen a sloves a skládání vět s těmito slovními druhy. Pro zpestření si podstatná jména nakreslí.
2.
Předložky
Tento pracovní list je vytvořen, aby žáci zábavnou formou pracovali s předložkami.
2.
Práce s textem
Tento pracovní list je vytvořen v rámci procvičování učiva o větě, slovu, hlásce, slabice, slovních druzích. To vše je zahrnuto v práci s textem.
2.
Párové souhlásky
Tento pracovní list je vytvořen v rámci opakování učiva o párových souhláskách-souhláskách, které jinak slyšíme a jinak píšeme.
2.
Párové souhlásky
2.
Věta, slovo, slabika, hláska
Tento pracovní list je vytvořen v rámci souhrnného opakování o větě, významu slov a hláskách.
2.
Slovo, slabika, hláska
Tento pracovní list je vytvořen v rámci souhrnného opakování o slově, slabice, hlásce. Žáci doplňují i/y do slov, dělí slovo na slabiky, najdou slovo nadřazené, seřadí slova podle abecedy.
2.
Věta, slovní druhy
Tento pracovní list je vytvořen v rámci souhrnného opakování o větě a slovních druzích. Může sloužit v úvodu hodiny jako rozcvička.
2.
Čtení s porozuměním
Tento pracovní list je zaměřen na čtení s porozuměním. V rámci opakování žáci doplní neúplná slova v textu a zopakují slovní druhy. Dle textu nakreslí obrázek.
2.
Dokončení vět
Tento pracovní list je zaměřen na čtení s porozuměním. Žáci dle textu dokončují věty.
2.
Věty, význam slov
Tento pracovní list je vytvořen v rámci souhrnného opakování druhé třídy. Žáci si zopakují druhy vět, význam slov a podstatná jména.
3.
Párové souhlásky na konci slov
Procvičování párových souhlásek na konci slov. Žáci si ověří dodržování pravidel.
3.
Párové souhlásky uvnitř slov
Procvičování párových souhlásek uvnitř slov zábavnou formou. Žáci si uvědomují pravidla pro odůvodňování.
3.
Slova protikladná
Pracovní list je vytvořen pro pochopení a upevnění významu slov zábavnou formou.
3.
Slova souznačná
Pracovní list je vytvořen, aby si žáci uvědomili a upevnili význam slov a procvičili v přepisování.
3.
Stavba slova
Žáci si procvičí, zda poznají kořen slova.
3.
Abeceda
Procvičení abecedy a slovní zásoby.
3.
Tvrdé a měkké souhlásky
Žáci si procvičí psaní y/i po tvrdých a měkkých slabikách, párové souhlásky a význam slov.
3.
Opakování
Opakování tvrdých a měkkých souhlásek, párových souhlásek a významu slov.
3.
Opakování-prověrka
pracovní list slouží k opakování učiva Slovo, slabika, hláska, jako prověrka.
3.
Tvrdé a měkké slabiky, čtení s porozuměním
Procvičování tvrdých a měkkých souhlásek formou doplňování a hádanek a zároveň porozumění textu.
3.
Psaní u-ů-ú
Opakování dodržování pravidel psaní u-ů-ú ve slovech.
3.
dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
Procvičování souhláskových skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
3.
Věta jednoduchá
Pracovní list je vytvořen v rámci učiva o větě jednoduché
3.
Souvětí
Procvičení učiva o větě jednoduché a souvětí.
3.
Vyjmenovaná slova po B
Procvičování vyjmenovaných slov.
3.
Vyjmenovaná slova po B - 2
Procvičování vyjmenovaných slov.
3.
Vyjmenovaná slova po B – 3
Pracovní list je vytvořen pro rychlé procvičení vyjmenovaných slov zábavnou formou.
3.
Vyjmenovaná slova po L
Pracovní list je zaměřen na procvičování vyjmenovaných slov po L.
3.
Vyjmenovaná slova po L – 2
Procvičování VS po L
3.
Vyjmenovaná slova po M
Tento pracovní list je vytvořen v rámci procvičování vyjmenovaných slov.
3.
Vyjmenovaná slova M 1
Procvičování vyjmenovaných slov.
3.
Vyjmenovaná slova M 2
Procvičování vyjmenovaných slov.
3.
Vyjmenovaná slova P 1
Procvičování vyjmenovaných slov.
3.
Vyjmenovaná slova-P-2
Procvičení psaní i/y ve vyjmenovaných slovech.
3.
Vyjmenovaná slova S 1
Procvičování vyjmenovaných slov.
3.
Vyjmenovaná slova S 2
Procvičování vyjmenovaných slov.
3.
Vyjmenovaná slova V 1
Žáci procvičí psaní y/i po vyjmenovaných slovech po V.
3.
Vyjmenovaná slova V 2
Opakování vyjmenovaných slov po V.
3.
Vyjmenovaná slova Z
Procvičování vyjmenovaných slov po Z.
3.
Vyjmenovaná slova-souhrn
Tento pracovní list je vytvořen na procvičování vyjmenovaných slov.
3.
Vyjmenovaná slova-souhrn
Pracovní list je vytvořen pro opakování psaní i/y po obojetných souhláskách.
3.
Vyjmenovaná slova-souhrn
Procvičování vyjmenovaných slov.
3.
Slovní druhy
Procvičování slovních druhů.
3.
Přídavná jména
Pracovní list je vytvořen v rámci procvičení slovních druhů.
3.
Zájmena
Pracovní list je vytvořen v rámci procvičení slovních druhů.
3.
Číslovky
Pracovní list je vytvořen v rámci procvičení slovních druhů.
3.
Příslovce
Pracovní list je vytvořen v rámci procvičení slovních druhů.
3.
Předložky
Tento pracovní list je zaměřen na procvičování slovních druhů.
3.
Spojky
Pracovní list je zaměřen na procvičování slovních druhů.
3.
Částice, citoslovce
Pracovní list je zaměřen na procvičování slovních druhů.

ZŠ a MŠ České Velenice