• Provozní doba mateřské školy je od 06.00 do 16.00 hodin
 • V provozu jsou tři třídy

1. třída „Motýlci“ do 28 dětí od 2,5 - 6 let 
2. třída „Broučci“ do 28 dětí od 4,5 - 6 let a 7mileté po odkladu
3. třída „Kuřátka“ do 25 dětí od 2,5 - 5 let

 • Rodiče mají možnost své dítě přivést i vyzvednout kdykoliv dle svých potřeb, v ranních hodinách ideální příchod do 7:30 hod.
 • Povinně předškolní děti docházejí do MŠ na 4 vzdělávací hodiny, a to od 8 do 12 h
 • Během roku (např. o podzimních a jarních prázdninách) a v době hlavních prázdnin bývá provoz MŠ přerušen, rodiče mohou v době přerušení provozu své MŠ využít MŠ T. G. Masaryka 190 (mezi mateřskými školami probíhá roční střídání při zajišťování provozu). V rozmezí dvou týdnů bude provoz obou MŠ přerušen současně.
 • Jednotlivé třídy vyhovují potřebám MŠ. Jsou vybaveny tak, aby se v nich dětem líbilo a každé si v nich našlo svůj koutek pro hru, pohyb, tvořivou práci i odpočinek.
 • Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zabezpečena nezbytná speciálně pedagogická podpora.


Prostory tříd jsou rozděleny do tří oblastí:

 1. Hrací koutky: tělovýchovný, kuchyňský, kadeřnický, výtvarný, hudební, dopravní, čtenářský, poznávací a ve 2. třídě interaktivní
 2. Volná plocha koberce určená pro pohybové aktivity, společné hry všech dětí, pro stavby ze stavebnic, též sloužící jako ložnice, kde se každý den rozkládají lehátka
 3. Prostor se stolky je určen pro stolní hru, drobnou manipulaci s předměty, tvořivé hry atd. a slouží také jako jídelna

 

Orientační režim dne:

06:00 - 09:00 - Spontánní hry a činnosti dětí, individuální práce s dětmi, ranní cvičení, hygiena, dopolední svačina

09:00 - 9:30 - Spontánní a didakticky zacílená činnost

 • Rozvíjení rozumových, sociálních a fyzických znalostí, schopností a dovedností dětí
 • Výtvarné, pracovní, hudební a dramatické činnosti
 • Pohybové, psychomotorické a kontaktní hry
 • Celkový rozvoj tvořivosti řeči a matematických představ

 9:30 - 11:30 - Příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:30 - 12:30 - Hygiena, oběd, příprava na odpočinek
12:30 - 14:15 - Odpočinek, náhradní aktivity nespících dětí
14:15 - 16:00 - Svačina, spontánní hry dětí, možnost pokračování v započatých činnostech v průběhu dne

15:00  - občasné spojování tříd -1.třída

 Kroužky podle stanoveného rozvrhu, odchod dětí domů až po jejich ukončení, aby nebyly děti vyrušovány z her.

Orientační režim dne je přizpůsobený provozu školy a učitelky jej mění podle potřeb dětí a aktuální situace.