Celým školním programem prolíná jeho hlavní téma, které jsme si zvolili i jako název celého školního programu -„Všichni jsme tu kamarádi.” Důraz je kladen hlavně na nalezení svého místa v kolektivu, přátelské vztahy mezi dětmi, na snahu a ochotu vzájemně si pomáhat, na předcházení konfliktům a jejich případném smírném řešení. Z toho je patrný i hlavní záměr našeho vzdělávacího programu – vychovávat z dětí samostatné jedince se smyslem pro život v kolektivu, kteří umí jak svá přání sdělit a prosadit, tak se dohodnout na jiném řešení či podřídit se většině. V oblasti vzdělávací je pak naším hlavním cílem harmonický rozvoj osobnosti a v neposlední řadě příprava dětí na vstup do ZŠ.

Filozofií MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmu a potřeb. Tzn. vést děti k tomu, aby uměly:

  • přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnat, být tvůrčí, mít fantazii
  • kriticky myslet a umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost
  • rozpoznávat problémy a řešit je

Hlavní témata školního vzdělávacího plánu vycházejí z ročních období:

  • Když voní jablíčka
  • Co přináší zima
  • Když zaťuká jaro
  • Těšíme se na prázdniny

Nosnými prvky jednotlivých témat jsou svátky a tradice, charakteristické pro dané roční období. Hlavním cílem těchto základních témat je seznamování dětí s přírodními zákonitostmi, s okolním světem, nacházení příčin a souvislostí. Hlavní témata, která člení rok do čtyřech období, jsou závazná. Jsou rozpracována do podtémat ( bloků ) v třídních plánech. Třídní plány obsahují ke každému hlavnímu tématu více bloků či podtémat a záleží na pí učitelkách, které bloky v daném školním roce zvolí. Třídní plány vytvářejí společně obě učitelky v oddělení, s jedním podtématem ( blokem ) pracují přibližně jeden měsíc. Činnosti jsou v rámci dne, týdne i delších časových období plánovány a prováděny tak, aby obsahovaly vyváženě všechny výchovné složky a tvořily jeden harmonický celek.

Mateřská škola nabízí dětem doplňkové programy, které jsou součástí standardní nabídky, nejsou tedy zpoplatněny. Tyto programy probíhají v odpoledních hodinách, jsou zaměřeny na výtvarnou, pohybovou, hudebně pohybovou a dramatickou výchovu.

Kromě doplňkových programů nabízíme placené kroužky – německý jazyk, zdravotní cvičení a angličtina. Všechny kroužky vedou kvalifikované lektorky.

Organizace denních činností

06.00 až 08.45 - hry podle zájmu dětí, spontánní činnosti, ranní cvičení
08.45 až 09.10 - hygiena, dopolední svačina
09.10 až 09.40 - řízené činnosti
09.40 až 11.30 - příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.30 až 12.30 - hygiena, oběd, hygiena
12.30 až 14.15 - odpočinek, zájmové činnosti
14.15 až 16.00 - svačina, hry, zájmové činnosti, doplňující programy, placené kroužky

Režim dne je flexibilní, učitelky reagují na potřeby a zájmy dětí.