V současné době pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Nabízíme kvalitní předškolní vzdělávání, a upřednostňujeme vzdělání založené na vlastním prožitku dítěte a na smyslovém vnímání.

Jako název školního programu jsme zvolili „Všichni jsme tu kamarádi.” Důraz je kladen hlavně na nalezení svého místa v kolektivu, přátelské vztahy mezi dětmi, na snahu a ochotu vzájemně si pomáhat, na předcházení konfliktům a jejich případném smírném řešení. Z toho je patrný i hlavní záměr našeho vzdělávacího programu – vychovávat  z dětí samostatné jedince se smyslem pro život v kolektivu, kteří umí jak svá přání sdělit a prosadit, tak se dohodnout na jiném řešení či podřídit se většině. V oblasti vzdělávací je pak naším hlavním cílem harmonický rozvoj osobnosti a v neposlední řadě příprava dětí na vstup do ZŠ.

Filozofií MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmu a potřeb. Tzn. vést děti k tomu, aby uměly:

  • přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnat, být tvůrčí, mít fantazii
  • kriticky myslet a umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost
  • rozpoznávat problémy a řešit je

Hlavní témata školního vzdělávacího programu vycházejí z ročních období:

Když voní jablíčka

Co přináší zima

Když zaťuká jaro

Těšíme se na prázdniny

 

Nosnými prvky jednotlivých témat jsou svátky a tradice, charakteristické pro dané roční období. Hlavním cílem těchto základních témat je seznamování dětí s přírodními zákonitostmi, s okolním světem, nacházení příčin a souvislostí. Hlavní témata, která člení rok do čtyřech období, jsou závazná. Jsou rozpracována do podtémat (bloků) v třídních programech. Třídní programy obsahují ke každému hlavnímu tématu více bloků či podtémat a záleží na pí učitelkách, které bloky v daném školním roce zvolí. Třídní programy vytvářejí společně obě učitelky v oddělení, s jedním podtématem (blokem) pracují přibližně jeden měsíc. Činnosti jsou v rámci dne, týdne i delších časových období plánovány a prováděny tak, aby obsahovaly vyváženě všechny výchovné složky a tvořily jeden harmonický celek.

Mateřská škola nabízí dětem doplňkové programy, které jsou součástí standardní nabídky, nejsou tedy zpoplatněny. Tyto programy probíhají v odpoledních hodinách, jsou zaměřeny na výtvarnou, pohybovou, hudebně pohybovou a dramatickou výchovu.