ESF
Nahoru

Školní virtuální naučná stezka Českými Velenicemi

Žáci a učitelé naší školy se zapojili ve spolupráci s Novohradskou občanskou společností o.s. a dalšími školami z česko-rakouského pohraničí do projektu ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska.

Projekt probíhal ve dvou školních letech, kdy každý rok se do něj zapojili žáci příslušného 8. ročníku. 1. rokem projektu byl školní rok 2010/2011. Mezi nejaktivnější tvůrce materiálů pro potřeby virtuální naučné stezky patřili bezesporu M. Zimmel, M. Řepa, D. Tyemnyák, E. Lintnerová, M. Bendová. Ovšem i další žáci tehdejší „osmičky” se účastnili rozličných aktivit (namátkou např. exkurze do Státního oblastního archivu v Třeboni, exkurze do Botanického ústavu v Třeboni, debata nad Městskou kronikou s p. místostarostou Mgr. Kotrčem, beseda o historii Č. Velenic s p. starostou Ing. Slívou, setkání nad farními kronikami s p. farářem P. Šmejkalem, a další).

Ve druhém roce projektu (2011/2012) převzali štafetu další. Např. L. Ceháková, M. Šebístková, N. Filipová, D. Macho a ostatní, neméně pracující žáci třídy. Ve spolupráci s vyučujícími mírně pozměnili trasu a zastavení stezky, debatovali např. s p. Šollarem o historii Č. Velenic, absolvovali praktická cvičení a diskuze s biology (např. o rostlinách a živých organismech v okolí řeky,), se zahradní architektou zjišťovali stav a možný vývoj údržby městské zeleně a českovelenické aleje, účastnili se celé řady exkurzí a akcí. Více se o akcích dozvíte v projektových časopisech, které jsou k dispozici dále na této stránce.

S žáky spolupracovali (a při tvorbě stezkou je naváděli na správnou cestu) učitelé: Přírodopisu a biologii se věnovaly naše přírodopisářky - 1. rok Mgr. K. Jandová, 2. rok potom Mgr. I. Korešová, Historicko-společenská témata ujasňoval žákům Mgr. S. Šafránek, jazykovou čistotu zajišťovala paní zástupkyně Mgr. M. Čejková, s digitálními technologiemi (občas) poradil Mgr. P. Cehák a vše řídil a zastřešoval ředitel školy Ing. O. Kučera.

Co to tedy ta virtuální naučná stezka je? Žáci vybrali zajímavou trasu podél řeky Lužnice i městem. Trasa je určena pomocí GPS souřadnic a je ji tedy možno absolvovat s navigací, na trase nenajdete žádné informační tabule, vše je k dispozici pouze elektronicky. Na trase jsou vybrána zastavení (opět formou souřadnic), ke kterým žáci zpracovali zajímavé informace vždy z historie města a jeho vývoje a zajímavosti z přírodopisného pohledu. Tyto informace potom zpracovali ve formě průvodce, jehož elektronické verze (1. varianta z roku 2011 a druhá z roku následujícího) jsou k dispozici po zvolení příslušného odkazu. Průvodce v tištěné formě je k dispozici na českovelenickém infocentru či ve škole. Protože Průvodce je poměrně velice náročný na velikost uchovávaných dat, je zde k dispozici pouze graficky méně kvalitní, informativně-orientační webová verze.

 
 
Powered by Phoca Download