Informace pro přijímací řízení ve školním roce 2023/2024

Informace k návrhu elektronizace přijímacího řízení na střední školy - dokument MŠMT  - zde - 

 

Webové stránky s průběžně doplňovanými aktuálními informacemi o přijímacím řízení - www.prihlaskynastredni.cz

 

Přijímací řízení ve školním roce 2022/2023 upravuje zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS coV-2 a další předpisy (viz dokument MŠMT)

Uchazeči mohou podávat dvě přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky podávají uchazeči nebo u nezletilých jejich zákonní zástupci přímo k rukám ředitelů středních škol, a to do 1. března  (pravděpodobně změna na 20.2. - viz informace k elektronizaci přijímacího řízení ), u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu.

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen jednotná přijímací zkouška) je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů s výjimkou oborů s talentovou zkouškou (kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou) a oborů zkráceného studia podle § 35 školského zákona

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech a je stanovena na tyto dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: 12. dubna 2024
2. termín: 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: 16. dubna 2024
2. termín: 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín: 29. dubna 2024
2. termín: 30. dubna 2024

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledku testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum).

Každý uchazeč může konat oba testy dvakrát. Uchazeči se vždy do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z každého testu, a to na obou školách.

Ředitel školy může stanovit pro přijímací řízení školní přijímací zkoušku a určit její obsah a formu.

Školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení, pokud je ředitelem školy stanovena, se u maturitních oborů vzdělání koná v pracovních dnech v termínu od 12. dubna 2023 do 28. dubna 2023. 

Talentová zkouška - v oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna 2023 do 15. února 2023. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy, přičemž pro první kolo přijímacího řízení stanoví dva termíny talentové zkoušky.

                                - od 2. do 15. ledna pro obory středního vzdělání s talentovou zkouškou

                                - od 15. do 31. ledna pro obory konzervatoří.

Výsledky přijímacího řízení v řádném termínu - Centrum zpřístupní výsledky jednotné přijímací zkoušky na obory s maturitní zkouškou školám nejpozději 28. dubna 2023; ředitel školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1. kole přijímacího řízení. U oborů vzdělání bez MZ ředitel školy zveřejní hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška konala, jinak v termínu od 22. dubna do 30. dubna, pokud se ani školní přijímací zkouška nekonala; v tomto termínu zároveň odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená - již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům.

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek - netýká se nástavbového studia, zkráceného studia a jiné než denní formy vzdělávání.
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března 2023.

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88 školského zákona (tzn. přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo přijímání do oborů konzervatoře) pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88.

 

Další informace na stránkách Odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ Jihočeského kraje